Gedragscode

Als lid van OWS-Veghel ben je automatisch lid van de Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB). Dit betekent ook dat je je moet houden aan de Gedragscode NOB. Deze gedragscode geeft regels en aanbevelingen waaraan je je moet houden tijdens de onderwatersport.

De volgende gedragsregels gelden voor alle leden:

Racisme / discriminatie

 1. NOB-leden respecteren hun mede-sporter en diens persoonlijke levenssfeer en houden rekening met diens levensbeschouwelijke en culturele identiteit.
 2. NOB-leden discrimineren niemand vanwege leeftijd, geslacht, huidskleur, ras, seksuele geaardheid, beroep, mentale toestand of handicap, religie of politieke overtuiging.
 3. NOB-leden onthouden zich van uitlatingen en gedragingen met een discriminerend of anderszins beledigend karakter, alsmede van uitlatingen en gedragingen waarvan zij kunnen of behoren te weten dat deze voor een derde schadelijk zijn.

  Sexuele intimidatie

 4. NOB-leden onderling dienen de grenzen van elkaar te respecteren en seksuele intimidatie te voorkomen. Seksuele intimidatie is elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non verbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door de persoon die het ondergaat als gedwongen of anderszins ongewenst wordt ervaren, waaronder mede begrepen seksueel misbruik.
  Deze gedragsregels geven daarbij richtlijnen aan, de grenzen van het handelen en de toetssteen voor het gedrag in concrete situaties.
 5. Indien een NOB-lid gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met de regels, zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.
  Als hij grensoverschrijdend gedrag signaleert, moet hij maatregelen nemen. Hij moet:

Naast bovenstaande regels zijn er nog aanvullende gedragsregels waaraan het NOB-kader (o.a. duikinstructeurs, zwembadtrainers en bestuur) moet voldoen. Zie hiervoor de Gedragscode NOB.

 

Meldpunt seksuele intimidatie en vertrouwenscontactpersoon

NOC*NSF heeft in samenwerking met de sportbonden een structuur opgezet om seksuele intimidatie in de sport te voorkomen en waar nodig hulp te kunnen bieden. Hiertoe behoort onder andere het Vertrouwenspunt Sport (0900-2025590) dat 24 uur per dag, zeven dagen per week bereikbaar is en waar men terecht kan voor eerste opvang, vragen en advies aangaande seksuele intimidatie in de sport.

Binnen OWS-Veghel is de vertrouwenspersoon (vertrouwenspersoon@ows-veghel.nl) het eerste aanspreekpunt voor (dreigende) incidenten.