Privacy Statement

Wij zijn blij dat je onze website www.ows-veghel.nl (hierna aangeduid als ‘de website’) bezoekt. Onderwatersport Veghel (OWS-Veghel) is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40219810. Alvorens gebruik te maken van de website raden wij je aan dit privacy statement te lezen.

Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is voor OWS-Veghel van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) leidend. OWS-Veghel doet er alles als aan om je persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen.

Rechtsgronden van de verwerking van persoonsgegevens

Volgens de wetgeving mag OWS-Veghel alleen persoonsgegevens verwerken als dit noodzakelijk is ter uitvoering van een overeenkomst, als daarvoor een wettelijke verplichting geldt, toestemming is gegeven of dit noodzakelijk is in verband met de gerechtvaardigde belangen van OWS-Veghel. OWS-Veghel let erop dat de impact op jouw privacy zo beperkt mogelijk is.

Doelen van de verwerking van persoonsgegevens

OWS-Veghel verwerkt jouw persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden:

 • Het afsluiten van en de uitvoering van het lidmaatschap van OWS-Veghel en die van de NOB ;
 • Om contact met je te kunnen opnemen;
 • Om je informatie toe te kunnen sturen per post of e-mail;
 • Voor het organiseren van opleidingen, bijscholingen, workshops, thema- avonden en andere activiteiten;
 • Voor het uitvoeren van de administratie;
 • Het afhandelen van klachten of het beantwoorden van vragen;
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • Het bijhouden en onderhouden van een brevettenadministratie;
 • Voor het uitvoeren van overige voor een onderwatersportvereniging gebruikelijke activiteiten.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Als je onze website bezoekt, informatie aanvraagt via onze website en/of je bij ons aanmeldt, een dienst afneemt dan registreren wij jouw persoonsgegevens. OWS-Veghel verwerkt jouw persoonsgegevens voor de hierboven genoemde doeleinden. OWS-Veghel verwerkt alleen de daarvoor noodzakelijke persoonsgegevens. Het uitgangspunt is dat OWS-Veghel alleen de persoonsgegevens verzamelt die nodig zijn om onze diensten te leveren. Om een lidmaatschap af te sluiten deel je je volledige naam, geslacht, geboortedatum, adres, telefoonnummer, emailadres en contactpersoon/-personen in geval van nood (ICE) met OWS-Veghel. Voor de jeugdleden houden we ook de contactgegevens van de ouder(s)/voogd(en) bij. Daarnaast houden wij bij welke duikbrevetten je hebt gehaald en het Voortgangsboekje van bij OWS-Veghel gevolgde opleidingen en/of specialisaties.

Gebruik foto’s

Voor duidelijk herkenbare foto’s (1 tot enkele personen) is toestemming de grondslag. OWS-Veghel heeft daarom aan haar leden/deelnemers gevraagd of zij foto’s die van de hen zijn gemaakt tijdens (duik)activiteiten van OWS-Veghel, mag gebruiken voor eigen promotionele doeleinden.  Voor overzichtsfoto’s van een activiteit (bijv. een foto van het hele zwembad) is de grondslag het gerechtvaardigd belang van de verening. Het belang van OWS-Veghel om een activiteit extern te promoten gaat dan boven een eventuele inbreuk van de privacy van één van de leden/deelnemers op die overzichtsfoto. We verwijzen hierbij naar het Protocol gebruik foto’s leden OWS-Veghel.

Website: cookies en links

OWS-Veghel gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren en zo de website speciaal op jou instellen en bijvoorbeeld het inloggen vergemakkelijken. De analytische cookies worden gebruikt voor Google Analytics, zodat wij de website kunnen blijven verbeteren. Je kunt in de browser cookies buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor jouw gebruik van de website. Het gevolg kan dan echter zijn dat bepaalde onderdelen minder of niet meer toegankelijk voor je zijn.

Op de website tref je een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van jouw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het privacy statement, indien aanwezig, van de website die je bezoekt.

Hoe lang bewaren wij gegevens?

OWS-Veghel bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist. Dat betekent dat wij jouw gegevens bewaren gedurende jouw lidmaatschap van OWS-Veghel. De brevettenadministratie bewaren wij bovendien voor onbepaalde tijd.

Beveiliging van persoonsgegevens

OWS-Veghel neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@ows-veghel.nl.

Als wij constateren dat daartoe onbevoegde derden toegang hebben gekregen tot de persoonsgegevens die wij verwerken, stellen wij onze leden daarvan zo spoedig mogelijk en volledig mogelijk van op de hoogte.

Uitwisseling van persoonsgegevens

Wij zullen jouw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken of verkopen. Indien wij gegevens aan derden verstrekken dan doen wij dit alleen omdat dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 1. Het doorgeven en ontvangen van persoonsgegevens binnen OWS-Veghel
  OWS-Veghel kan jouw (persoons-)gegevens uitwisselen binnen de diverse commissies van OWS-Veghel. OWS-Veghel ziet erop toe dat binnen haar commissies de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) op persoonsgegevens worden toegepast.
  OWS-Veghel kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer zij persoonsgegevens aan autoriteiten moet bezorgen, conform geldende wettelijke verplichtingen.
 2. Het doorgeven en ontvangen van gegevens buiten OWS-Veghel
  Het doel van de verwerking van jouw persoonsgegevens kan met zich meebrengen dat wij persoonsgegevens delen met andere organisaties. Voorbeelden zijn De Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB) en CMAS (internationale federatie). Voor zover er geen sprake is van jouw expliciete toestemming of wettelijke verplichting, gebeurt deze uitwisseling van gegevens uitsluitend op basis van de uitvoering van de overeenkomst tussen jou en OWS-Veghel of wanneer OWS-Veghel hierbij een gerechtvaardigd belang heeft.
  Met alle bedrijven die gegevens van OWS-Veghel verwerken hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten. Hierin is o.a. vastgelegd waar de persoonsgegevens voor mogen worden gebruikt en welke veiligheidsmaatregelen getroffen moeten worden voor de opslag van persoonsgegevens. Hierin is ook vastgelegd dat de degene die de gegevens verwerkt, hier vertrouwelijk mee om moet gaan en deze niet voor een heel ander doel mag gaan verwerken dan voor het doel waarvoor de gegevens zijn verstrekt.
 3. Geen commercieel gebruik
  OWS-Veghel zal jouw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden tenzij met jouw voorafgaande toestemming.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

Je hebt het recht om de persoonsgegevens die wij verwerken in te zien, te wijzigen of de verwerking te beperken of jouw gegevens te verwijderen. Je kunt een gespecificeerd verzoek sturen naar communicatie@ows-veghel.nl. OWS-Veghel zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. We verwijzen hierbij naar de Regeling Rechten Betrokkenen.

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien je bezwaar hebt tegen de wijze waarop OWS-Veghel jouw persoonsgegevens verwerkt.

Vragen?

Heb je overige vragen? Dan kan je ons bereiken via een van de onderstaande kanalen:

E: info@ows-veghel.nl Postsadres:  Burgemeester Verheijenstraat 22, 5469 HD Erp.

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Check daarom regelmatig het privacy statement voor een update van ons privacy beleid.

OWS-Veghel, mei 2018